Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character
Hakk?m?zda ...
Gven Bilgisayar, insan kaynaklar?na verdi?i nem, yksek e?itimli al??anlar? ve m?teriye ili?kilerinde gsterilen hassasiyeti ile geen k?sa sre ierisinde onlarca kurumsal bak?m anla?mal? m?teri portfyyle, kendine pazar pay? olu?turmu?tur.

M?teri portfynn geni? olmas?, sayesinde olu?turdu?umuz bak?m-destek gruplar?n?, nemli lojistik konumu olan m?terilerimizde haz?r bulundurmakta, bu sayede, Hatay ve evresindeki bir ok blgeye h?zl? eri?im sa?lamaktay?z.

Firma bnyesinde bulunan e?itim-destek elemanlar?m?z telefon ve internet zerinden, h?zl? zm sunmak iin al??maktad?rlar.

Sat??-Teklif departman?m?z, m?terilerimize alternatif rnler sunmakta ve farkl? rnlerin birbirleri ile olan k?yaslamalar? konusunda bilgilendirmeler vermek iin al??maktad?rlar.

Geni? m?teri portfymz Sat??, E?itim, Destek ve Dan??manl?k departmanlar?n?n gerek nicelik gerekse de nitelik olarak geli?me ve artmalar?n? sa?lamakta, bu srecin meyveleri de alanlar?nda ihtisasla?m?? personellerin, h?zl? ve do?ru zm sunmalar?n? sa?lamaktad?r.

Birbirinden farkl? onlarca sektrde, ihtiya sahibi m?terilerimizin, teknolojik altyap?s?n?, alternatif yaz?l?m rnleri ile desteklemekte ve otomasyona gei?lerinde destek olmaktay?z.

Biliyoruz ki, bizler her zaman m?terimizden bir ad?m nde olmal? ve onlar?n ihtiyalar?na en uygun zm sunabilme noktas?nda haz?r olmal?y?z.

E?er bilgisayar hizmetlerinde, sorun ya?amaya devam ediyorsan?z, daha nce ya?ad?klar?n?z?n hepsini bir yana b?rak?n, Servis Merkezimiz: 0326 755 54 86 numaral? telefondan bizlere ula??n, sizi yerinizde ziyaret edelim, neler yapabilece?imizi konu?al?m, art?k teknoloji sizi rahats?z etmesin, olmas? gerekti?i gibi, huzur versin, mutluluk versin.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012