Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character
Kurumsal zmler

Gven Bilgisayar, y?llar?n bilgi birikimini birayaraya getirdi

Firma al??anlar?m?z e?itli bilgisayar ?irketlerinin Teknik Servislerinde grev alm??, Bilgi ??lem sorumluluklar?nda grev yapm?? olup bilgi ve tecrbelerini Gven Bilgisayar at?s? alt?nda birle?tirmeye karar vermi?, yetkin ki?ilerden olu?ur. Firmam?z bilgi ynetimine arac?l?k eden, bizzat ierisinde bulunan bir yap?d?r.

Bilgi ynetimi;
- Kay?tl? veya kay?ts?z organizasyon verilerini
- Ki?isel bilgileri
- Tecrbeye dayal? birikimleri toplay?p, dzenleyip, kay?t alt?na al?p yararl? bilgi haline getirerek bunlar? do?ru zamanlarda , do?ru kimselerin, istenilen her yerden ula??labilmesini sa?lamakt?r.
- Organizasyonun entellektel mlkn artt?rmay?
- Tekrarlanan i?lemlerin tamam?n?n teknolojik aralarla yap?lmas?n? sa?lamay?
- Pozitif i? neticelerini elde etmeyi amal?yoruz....

M?terilerimizin mevcut yap?lar?n? korumay?, geli?tirmeyi, kullan?c?lar?n e?itimine verilecek deste?in ve bak?m al??malar?n?n ise hemen hemen s?f?ra d?mesini sa?layarak, al???lan kuruma elindeki veri birikimini anlaml? bilgiye dn?trerek yararl? olmay?, bu bilgiyi kullanan kurumun ise karl?l???n?, m?teri memnuniyetinin srekli artmas?na Gven Bilgisayar olarak yard?mc? olmay? hedefliyoruz...

Gven Bilgisayar kk, orta ve byk lekte firmalara leklenebilir, talepleri cevaplayabilen yaz?l?m ve donan?m deste?i vermektedir. Marka ba??ms?z hizmet prensibi ile yetkin servis deste?i iin bizi arayabilir, destek alabilirsiniz. Gvenilir ve yksek performansl? kurumsal destek hizmetine ihtiya duyan ki?i ve kurulu?lara en yksek kalitede elektronik ileti?im hizmetleri sunar, sa?lad??? profesyonel zmler ve ba?lant?lar sayesinde i?letmelerdeki verimlili?in ve karl?l???n artmas?na imkan tan?r, sundu?u e?itli zmler arac?l??? ile kurulu?lar?n geli?en tm ihtiyalar?na cevap verir, rekabet glerini artt?r?r.

Sistemin kararl? ve her trl kt senaryolara haz?rl?kl? olmas? ancak iyi bir lojistik destek ile mmkn olabilir. Firmalar bu konuda her trl bak?m onar?m ve sarf malzeme ihtiyalar?n? tedarik etme noktas?nda Gven Bilgisayar ile e? zamanl? al??abilir. Kaliteli ve ucuz fiyat seenekleri ile firmalar?n tm ihtiyalar? marka ba??ms?z veya istenilen marka ve zellikte temin edilebilir. Periyodik bak?mlar ile sorunlar?n nceden tespiti ve bu sorunlar?n daha henz olu?um a?amas?nda gerekli tedbir ve ekipman? sa?lama grevini stlenir.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012