Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character
Web Tasar?m zmleri

Web tasar?m ihtiyac?n?za gre size zel ve zgn bir tasar?mla h?zl? ve ekonomik zmler sunmaktay?z. Tm tasar?mlar sizin de fikirleriniz al?narak ihtiyac?n?z do?rultusunda kendi beceri ve tecrbemizi katarak olu?turulmaktad?r.

Nas?l al???r?z ?

M?teri temsilcimiz taraf?ndan sizden al?nan web tasar?m? al??mas?na ait bilgiler sonras?nda haz?rlanan fiyat teklifi, faks veya e-posta yolu ile size iletilir. Gerekirse veya talebiniz do?rultusunda bilgi i?lem koordinatrmz sizinle irtibata geer.

Web Tasar?ma karar vermeniz durumunda szle?me yapmak ve tasar?m?n?z iin gerekli tm bilgileri (logo, slogan, rn, referans, firma bilgileri vb.) edinmek ad?na detayl? bir gr?me yap?l?r. ?ehir d???ndaki m?terilerimizle bu gr?meler telefon ve e-posta yolu ile gerekle?tirilir.

Szle?menin yap?lmas?na mteakip, vakit kaybetmeksizin bir "yap?m a?amas?nda" sayfas? olu?turularak web alan?n?zda yay?nlan?r. al??ma tamamlanana kadar sitenizi ziyaret edenlerin size ula?abilmeleri sa?lanm?? olur. O andan itibaren alan ad?n?z ve mailleriniz al??maya ba?lar.

Yap?lan web tasar?m? al??malar? kendi alan ad?m?z alt?nda sizin iin a?lan geici bir blmde;
(r: http://www.firmaad?n?z.com/web/) yay?nlan?r. Bu sayede nerede olursan?z olun web sitenizin tasar?m?na ili?kin al??malar? her an takip edebilir ve gr?lerinizi iletebilirsiniz.

Tamamlanan al??may? onaylad???n?zda web siteniz yay?nlanmaya ba?lar.

En son a?amada sizden al?nan kriterler do?rultusunda arama motorlar?na kay?t ba?vurusu yap?l?r.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012