Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character
Vizyonumuz :

Bili?im sektrnde etin rekabet ko?ullar? ve bilin dzeyi artm?? m?terilerin de?i?en istek ve beklentileri; rnlerin ve sunulan hizmetlerin srekli geli?tirilmesini, iyile?tirilmesini zorunlu k?lmaktad?r.

Gven Bilgisayar; bili?im sektrndeki talep ve beklentileri yo?un tecrbe ve konuya uzman bak???yla objektif biimde de?erlendirmekte; dinamik, yeniliki, geli?meci bir yakla??mla m?terilerinin ?karlar? do?rultusunda onlar?n memnuniyeti sa?layarak sad?k m?teri portfy olu?turmaya al??maktad?r.

?stikrarl? Kalite, En Uygun Fiyat, Kar??l?kl? Gven, Drstlk; vizyonumuzu olu?turan temel ilke ve vazgeilmeyecek de?erlerimizdir.

Gven Bilgisayar; bu ilke ve de?erlerine sad?k kalarak; rn veya hizmetin tan?t?m ve teklif a?amalar?ndan ba?lay?p, faturaland?r?lmas?na kadar geen sre ierisinde, tm hizmet ve faaliyetlerini hatas?z ve bir defada do?ru olarak yaparak uzun sreli ba?ar? elde ederken blgesinde lokomotif firma olmaya devam edecektir.


Misyonumuz :

Yetenek ve kapasitesi do?rultusunda, m?terilerinin tm rn ve hizmet beklentilerini dnya standartlar?nda kar??lamak.
M?terilerimizin ve al??anlar?m?z?n memnuniyetini art?rmak.
Amalar?m?z? ili?ki ierisinde oldu?umuz ki?i ve kurumlar ile uyum ierisinde gerekle?tirmek.
lke ve blge ekenomisine olumlu katk?da bulunmak.
Mevcut ve yeni rnlerimiz ile sektrn geli?iminde nemli roller alarak, srekli ve istikrarl? giri?imci olmak.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012